Barn y Bobl

Ymateb cadarnhaol o 100% gan blant ac athrawon CA 1–3.

Mae ABC yn adeiladu perthynas â’r plant sy’n eu cefnogi a’u haddysgu mewn ffordd ryfeddol. Dyma sgaffaldiau’r cwricwlwm.

Ysgol Gynradd Cadoxton, Y Barri

Gwnaeth y cyfan fy nghyffroi, a gwneud i mi deimlo’n hapus a thrist, ac wedi ymlaci. Roedd Beethoven yn fyddaf ond roedd yn gallu cyfansoddi, er gwaethaf hyn. Dysgais y gallwn ni i gyd fod yn arbennig.

Disgybl, Ysgol Gynradd Albert, Penarth

Mae barn y plant a’r athrawon yn gadarnhaol drwyddi draw. Canlyniad pwysica’r dydd oedd yn llawn hwyl, dysgu a chwerthin yw bod y disgyblion am ddysgu mwy.

Esther Thomas, cyn-Gyfarwyddwr Addysg, RCT

Roedd y diwrnod cyfan yn hyfryd, bron yn wyrthiol o ran ffordd roedd y plant yn ymateb.

Ysgol Gynradd Williamstown, Rhondda

Prosiect ysbrydoledig oedd yn dal sylw hyd yn oed y plentyn mwyaf anfoddog, ac ennyn yr elfennau gorau ym mhob disgybl.

Ysgol gynradd St Nicolas, Taplow

Roeddwn i wir yn synnu at y lefel o ddysgu a chanolbwyntio gan ein disgyblion sydd ag anhwylderau yn y sbectrwm awtistig.

Headteacher, Ysgol Ty Coch, Tonteg